Výšku a spôsob určenia odmeny notára za notársku činnosť, poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín, odmenu notára za ďalšiu činnosť (činnosť súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve) upravuje Vyhl. MS SR c. 31/1993 Z.z., o odmenách a náhradách notárov v znení Vyhl. č. 204/1994 Z.z., v znení Vyhl. č. 423/2002 Z.z., v znení Vyhl. č. 607/2002 Z.z., v znení Vyhl. č. 748/2004 Z.z., v znení Vyhl. č. 320/2007 Z.z., v znení Vyhl. č. 604/2008 Z.z.

Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z.z. :

SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ

Položka A:
1 Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení:
 • z prvých 3 319,39 eur základu
1 %
 • z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eur základu
0,7 %
 • z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eur základu
0,5 %
 • z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eur základu
0,3 %
 • z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eur základu
0,1 %
 • z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eur
0,05 %
najmenej 16,60 eur
Suma nad 1 659 695,94 eur sa do základu nezapočítava. Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 66,39 eur
2 Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov. 26,56 eur
3 Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení. 49,79 eur
4 Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb. 165,97 eur
5 Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive. 13,28 eur
6 Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje. 1,33 eur
7 Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb. 23,24 eur
Položka B:
1 Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici. 16,60 eur
2 Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje. 1,33 eur
Položka C:
1 Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje. 1,33 eur
2 Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje. 2,66 eur
3 Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis. 1,99 eur
Položka D:
1 Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rukopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier:
 • z prvých 3 319,39 eur základu
1 %
 • z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eur základu
0,5 %
 • z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eur základu
0,3 %
 • z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eur základu
0,1 %
 • z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eur základu
0,05 %
Najmenej. 66,39 eur
Suma nad 663 878,38 eur sa do základu nezapočítava.
 • Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov
16,60 eur
Položka E:
Za prijatie do úschovy:
1 Ak ide o listinu. 26,56 eur
2 Ak ide o cenný papier alebo o peniaze:
 • pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eur
23,24 eur
 • pri základe nad 3 319,39 eur do 16 596,96 eur vrátane
49,79 eur
 • pri základe nad 33 193,92 eur do 331 939,19 eur vrátane
165,97 eur
 • pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eur
331,94 eur
 • Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami.
33,19 eur
Položka F:
1 Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu. 1 euro
2 Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol. 3,32 eur
Položka G:
1 Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu. 1,99 eur
Položka H:
1 Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú,aj začatú stranu vydaného textu. 1,99 eur
Položka I:
1 Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov. 3,32 eur
Položka J:
1 Za registráciu záložného práva, v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky:
 • pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eur
33,19 eur
 • pri základe nad 3 319,39 eur do 16 596,96 eur vrátane
49,79 eur
 • pri základe nad 16 596,96 eur do 33 193,92 eur vrátane
82,98 eur
 • pri základe nad 33 193,92 eur do 331 939,19 eur vrátane
116,18 eur
 • pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eur
182,57 eur
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 33,19 eur
2 Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. 16,60 eur
3 Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. 3,32 eur
Položka K:
1 Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb. 16,60 eur
2 Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb. 9,96 eur
Položka L:
1 Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu. 1,33 eur
2 Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu:
 • na dobu kratšiu ako štrnásť dní
1,33 eur
 • na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov
1,99 eur
 • na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov
2,66 eur
 • na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka
3,32 eur
 • na dobu od jedného roka do troch rokov
3,98 eur
 • na dobu neurčitú
4,65 eur
3 Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín. 6,64 eur
4 Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín. 6,64 eur
Položka M:
Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, može byť odmena dohodnutá v zmluve.
Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.

ODMENA NOTÁRA AKO SÚDNEHO KOMISÁRA ZA ÚKONY VYKONANÉ V KONANÍ O DEDIČSTVE

Základom odmeny je všeobecná cena majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve. Výpočet odmeny:
 • z prvých 3 300 eur základu
2 %
 • z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu
1 %
 • z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu
0,7 %
 • z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu
0,4 %
 • z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu
0,2 %
najmenej 23 eur
Čiastka nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava. 23 eur
Súdny komisár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára.