Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (Zákon o RPVS), inak známy ako aj Protischránkový zákon je účinný od 1.2.2017 a zmyslom jeho prijatia je odhalenie osôb, „ktoré stoja“ za subjektami obchodujúcimi s verejným sektorom (konečných užívateľov výhod). Za toto „odhalenie“ znáša zodpovednosť nielen samotný účastník obchodu s verejným sektorom (partner verejného sektora), ale aj jeho štatutárny orgán a oprávnená osoba, ktorá uskutočňuje zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS). V zmysle zákona sa všetci partneri verejného sektora musia zapísať do RPVS.

Kto je partnerom verejného sektora – musí sa dať zapísať do registra

 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Ten, kto získava peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa nehnuteľnosti od obce)
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“ 
 • Ten, kto získava peniaze od zdravotnej poisťovne
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva
 • Zdravotná poisťovňa
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

Dokedy treba uskutočniť zápis do registra

 • Do registra sa musíte zapísať pred podpisom zmluvy s verejným sektorom. V praxi sa však stretávame aj s prípadmi, kedy zápis do registra je podmienkou už predloženia ponuky v súťaži.

Sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu do registra resp. v prípade uvedenia nepravdivých údajov

 • Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu 
 • Pokuta PVS vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť registrujúci orgán uloží pokutu 10 000 eur až 1 000 000 eur
 • Pokuta vo výške do 100 000 eur pre každého štatutára.  
 • Udelenie pokuty = výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky 
 • Trestnoprávna zodpovednosť PVS, štatutára a oprávnenej osoby

Ako prebieha zápis do registra

Kontaktujete nás – emailom na pavol.doric@notar.sk, telefonicky na tel. čísle: 0919 192 685  – práva

 1. Vyžiadame si podklady – na základe nich sa pripravíme na verifikáciu a pripravíme dokumenty potrebné k zápisu do RPVS 
 2. Prvozápis /prvá verifikácia – identifikujeme konečného užívateľa výhod, podpíšete dokumenty nevyhnutné k zápisu do RPVS. Následne PVS zapíšeme do RPVS.
 3. Overovanie verifikácie – nasleduje overovanie verifikácie podľa aktuálnej potreby, minimálne však spravidla dvakrát do roka (počas trvania zmluvy s verejným sektorom)

Náklady spojené so zápisom do registra

Celkové náklady spojené so zápisom do registra závisia od komplikovanosti majetkovej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

 • V jednoduchých prípadoch kde sú majiteľmi PVS slovenskí štátni občania, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod je cena za zápis do registra od ………. eur
 • V zložitejších prípadoch kedy PVS vlastní viacero spoločníkov – firiem a je potrebné rozkrývať viacero vlastníckych vrstiev sú ceny zodpovedajúce pracnosti a pohybujú sa v násobne vyšších sumách.