Osvedčovanie pravosti podpisu na listine (legalizácia)

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis na listine má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísal alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný.  Prítomnosť osoby, ktorej podpis na listine sa overuje, je nevyhnutná! Táto osoba musí predložiť platný doklad totožnosti. Ak notár nepozná osobu, ktorej podpis na listine má byť osvedčený, táto musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo jej totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti (svedkami totožnosti nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby blízke osobe, ktorej podpis má byť osvedčený a tí, ktorí sú na veci zúčastnení). Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. V prípade ak ide listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, osvedčovanie pravosti podpisu na týchto listinách vykonáva len notár alebo notársky kandidát.

Pre osvedčenie pravosti podpisu na listine nie je potrebné objednať sa. Ak potrebujete osvedčiť pravosť podpisu na listine s použitím v cudzine, kontaktujte nás telefonicky, či notár, prípadne notársky kandidát sa nachádza na notárskom úrade.

Osvedčovanie správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)

Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného prekladateľom. Preklad listiny sa pevne pripojí k listine. Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát.

Pre osvedčenie správnosti odpisu alebo fotokópie listiny nie je potrebné objednať sa. Ak potrebujete osvedčiť správnosť odpisu alebo fotokópie listiny s použitím v cudzine, kontaktujte nás telefonicky, či notár, prípadne notársky kandidát sa nachádza na notárskom úrade.