OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Kliknite na niektorú z možností a zistite viac.

Založenie/ zmeny v obchodných spoločnostiach

Na Vašu žiadosť pre Vás pripravíme všetky podklady, ktoré sa týkajú založenia, prípadne zmeny v obchodnej spoločnosti a poskytneme s tým súvisiace právne poradenstvo, najmä:

 • vyhotovíme zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti vo forme notárskej zápisnice
 • súhlas s umiestnením sídla spoločnosti
 • podpisový vzor konateľa spoločnosti
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • vyhlásenie zakladateľa podľa ustanovenia § 105a odsek 1 Obchodného zákonníka
 • návrh na zápis do obchodného registra, prípadne aj ohlásenie živnosti

V prípade záujmu sa objednajte telefonicky alebo osobne priamo na notárskom úrade.

Na Vašu žiadosť pre Vás vyhotovíme zmluvu o zlúčení obchodných spoločností formou notárskej zápisnice.

V prípade záujmu sa objednajte telefonicky alebo osobne priamo na notárskom úrade.

 

Cezhraničné zlúčenie spoločností

Na Vašu žiadosť pre Vás vyhotovíme zmluvu o cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností formou notárskej zápisnice (najčastejšie cezhraničné zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným) a s tým súvisiace osvedčenie vyhlásenia (slovenskej zúčastnenej spoločnosti) o splnení podmienok pre cezhraničné zlúčenie.

V prípade záujmu sa objednajte telefonicky alebo osobne priamo na notárskom úrade.

Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb

Obchodný zákonník ustanovuje prípady, kedy priebeh valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti musí osvedčiť notár vo forme notárskej zápisnice. V ostatných prípadoch je na uvážení členov orgánov spoločnosti, či priebeh valného zhromaždenia bude osvedčený formou notárskej zápisnice za prítomnosti notára. Výhoda spísania zápisnice z valného zhromaždenia formou notárskej zápisnice spočíva v tom, že notárska zápisnica je verejná listina, ktorá sa registruje v Notárskom centrálnom registri listín, čo zaručuje jej bezpečnú a dlhodobú archiváciu.

V prípade záujmu sa objednajte telefonicky alebo osobne priamo na notárskom úrade.

Registrácie záložných práv

Notárska komora vedie Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp).

V NCRzp sa registrujú záložné práva, pokiaľ sa neregistrujú v inom registri. Medzi iné registre patria: obchodný register (záložné právo na obchodný podiel), kataster nehnuteľností (záložné právo na nehnuteľnosti), centrálny depozitár cenných papierov (záložné právo na cenné papiere),
register lodí a plavidiel (záložné právo k lodiam a plavidlám).

Záložné právo možno zriadiť písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorý vedie Notárska komora SR.

Účastník podáva žiadosť o registráciu. Túto žiadosť Vám vyhotovíme a na jej podklade bezodkladne zaregistrujeme záložné právo.

K registrácii záložného práva je potrebné predložiť:

 1. platný občiansky preukaz
 2. záložnú zmluvu
 3. úverovú, príp. iný typ zmluvy.

Ak nám zašlete podklady mailom (záložná zmluva, príp. úverová zmluva), všetky úkony si pripravíme vopred a samotný podpis žiadosti a registrácia záložného práva bude trvať len pár minút

Ak ste v banke alebo inej inštitúcii, požiadajte, aby nám poslali podklady mailom, a kým dorazíte na náš úrad, všetko budete mať pripravené k podpisu.

NCRzp obsahuje:

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložcu,

– dátum a čas registrácie záložného práva,

– určenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, dátum jej splatnosti, ak je určený, a určenie jej hodnoty; ak hodnota zabezpečenej pohľadávky nie je pri zriadení záložného práva určená, najvyššia hodnota istiny, do ktorej je pohľadávka zabezpečená,

– určenie zálohu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, na ktorú sa záložné právo vzťahuje; určenie, že zálohom je podnik alebo jeho časť, ak je záložné právo zriadené na podnik v celku alebo na jeho časť,

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného dlžníka, ak osoba záložného dlžníka nie je totožná s osobou záložcu,

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného veriteľa alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za záložného veriteľa; ak sa zapisuje osoba oprávnená konať za záložného veriteľa, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť,

– začiatok výkonu záložného práva,

– výmaz záložného práva,

– určenie notára, ktorý zápis vykonal.

Osoba, ktorá podáva žiadosť o registráciu záložného práva, je povinná poskytnúť notárovi všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do registra záložných práv.
Každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je.

Zmluvy o pôžičke a exekučné tituly

Často sa v praxi stáva, že dlžník sa spolieha na dlhé prieťahy na súde a už vopred počíta s tým, že veriteľovi svoj dlh nezaplatí. Zákon poskytuje ochranu veriteľom aj tak, že veriteľ si môže zabezpečiť splatenie záväzku formou notárskej zápisnice, ktorá má povahu exekučného titulu

Podľa ustanovenia § 45 odsek 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti je možné vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia. Dlžník v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou vopred súhlasí a tak veriteľ dosiahne rýchlejšie splatenie nevymožiteľnej pôžičky bez zbytočných prieťahov na súde.

Úschovy

V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:

 • závet,
 • inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),
 • peniaze.

Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal podľa

 • príkazu zložiteľa alebo
 • dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom.

Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal podľa

 • príkazu zložiteľa,
 • dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo 
 • osobitného predpisu (napr. ustanovenie § 151ma odsek 5 Občianskeho zákonníka, § 14 a 32 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách)