OBČAN

Kliknite na niektorú z možností a zistite viac.

Zmluvy o prevodoch nehnuteľností

Notár spisuje a vyhotovuje zmluvy o prevodoch nehnuteľností formou notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou a teda má vyššiu právnu silu. Notár vyhotovuje darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, zámenné zmluvy. V tejto súvislosti notár môže poskytnúť aj zastupovanie v katastrálnom konaní. 

Podklady, ktoré sú potrebné k spísaniu zmluvy:

 • platné doklady totožnosti účastníkov
 • list vlastníctva (nie je nevyhnutný, postačuje identifikácia nehnuteľnosti)
 • v prípade bytu je potrebná aj pôvodná zmluva o prevode bytu (z dôvodu popisu bytu, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu) a potvrdenie/ vyjadrenie správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov v dome, že na byte nie sú nedoplatky.

Účastníci zmluvy sa dostavia k notárovi osobne alebo sa môžu dať zastúpiť na základe písomného plnomocenstva. Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. V prípade potreby je možné aj osobné vycestovanie notára priamo k účastníkom (napr. ak zdravotné dôvody neumožňujú účastníkovi úkonu dostaviť do notárskeho úradu osobne).

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená formou notárskej zápisnice, príslušný okresný úrad, katastrálny odbor posudzuje túto zmluvu iba z pohľadu, či je v súlade s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená formou notárskej zápisnice, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené všetky procesné podmienky na povolenie vkladu, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu v lehote do 20 dní. Poplatok v takom prípade je o 50% nižší (t.j. 33,- € namiesto pôvodných 66,- €).

Zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena

Notár spisuje a vyhotovuje zmluvy o zriadení vecného bremena.

Zmluvy o pôžičke a exekučné tituly

Často sa v praxi stáva, že dlžník sa spolieha na dlhé prieťahy na súde a už vopred počíta s tým, že veriteľovi svoj dlh nezaplatí. Zákon poskytuje ochranu veriteľom aj tak, že veriteľ si môže zabezpečiť splatenie záväzku formou notárskej zápisnice, ktorá má povahu exekučného titulu

Podľa ustanovenia § 45 odsek 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti je možné vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia. Dlžník v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou vopred súhlasí a tak veriteľ dosiahne rýchlejšie splatenie nevymožiteľnej pôžičky bez zbytočných prieťahov na súde.

Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Spoluvlastníci spoločnej veci (najmä nehnuteľnosti) sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

Výhody spísania dohody o zrušení a yyporiadaní podielového spoluvlastníctva u notára:

 1. Istota v právnych vzťahoch

Dohoda je spísaná formou notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou a má preto vyššiu dôkaznú silu.

 1. Úspora nákladov za katastrálne poplatky o 50 %

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností za Vás podáme my vo forme elektronického podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom notára, z čoho následne vyplýva zľava na poplatku za vklad do katastra nehnuteľností o 50 %.

 1. Rýchlejší a jednoduchší vklad na katastri – už do 20 dní

V notárskej zápisnici účastníci už priamo splnomocňujú notára na zastupovanie v katastrálnom konaní a uskutočnenie všetkých úkonov potrebných k zápisu práv do katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona ak je zmluva vyhotovená formou notárskej zápisnice, lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad je do 20 dní

Pripravíme pre Vás všetky podklady, k spísaniu dohody potrebujete len svoj občiansky preukaz.

V prípade rozdelenia pozemku na základe geometrického plánu, je potrebné priniesť so sebou aj tento geometrický plán, a to v dvoch vyhotoveniach.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

A.) Dohody o zúžení alebo rozšírení BSM

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Akékoľvek dohody upravujúce zákonom určený rozsah BSM musia mať formu notárskej zápisnice.

B.) Vyporiadanie BSM po zániku manželstva (napr. po rozvode manželov)

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká:

 1. rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (príp. jeho vyhlásením za neplatné)
 2. smrťou manžela (príp. vyhlásením za mŕtveho)
 3. rozhodnutím súdu o zrušení BSM (súd zruší BSM len zo závažných dôvodov, napr. alkoholizmus)
 4. zo zákona (v prípade rozhodnutia súdu o prepadnutí majetku alebo jeho časti štátu v trestnom konaní alebo v prípade vyhlásenia konkurzu)

Spôsoby vyporiadania BSM:

 1. dohodou
 2. súdnym rozhodnutím
 3. zo zákona uplynutím doby 3 rokov (ak do 3 rokov nedôjde k vyporiadaniu dohodou alebo súdnym rozhodnutím, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.)

Dohoda o vyporiadaní BSM je najbežnejší spôsob vyporiadania BSM medzi manželmi. Takúto dohodu je potrebné uzavrieť do 3 rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Všetky podklady pripravíme za Vás, k spísaniu dohody o vyporiadaní BSM potrebujete len:

 1. platný občiansky preukaz
 2. rozhodnutie súdu o rozvode, príp. zrušení BSM.

Závety, listiny o vydedení a iné úkony pre prípad smrti

Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice. V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky.

Neopomenuteľní dedičia: Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov, ak sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti dovolá.

Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. 

Poručiteľ môže vydediť potomka, ak:

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na potomkov vydedeného potomka.

V prípade potreby je možné spísať závet a listinu o vydedení v rámci jednej notárskej zápisnice.

V prípade závetu/ listiny o vydedení spísaného vo forme notárskej zápisnice notár povinne registruje závet v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že sa závet pri prejednávaní dedičstva objaví, keďže súdny komisár poverený prejednaním dedičstva je povinný tento register závetov lustrovať za účelom zistenia existencie závetu spísaného alebo uloženého u ktoréhokoľvek notára.

Voľba rozhodného práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 650/2012 zo dňa 4. júla 2012. Osoba si môže za rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať dedenie jej celého dedičstva, zvoliť právny poriadok štátu, ktorého je v čase voľby alebo úmrtia štátnym príslušníkom.

Osvedčenia o vyhlásení o vydržaní

Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Do doby podľa odseku 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. Držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Účastník nemôže urobiť vyhlásenie v zastúpení.

K vyhláseniu o vydržaní účastník dokladá:

– vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,

– vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy (ak obec vo svojom vyjadrení dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté),

– vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu (Slovenský pozemkový fond), že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce (ak sa právnická osoba nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že nemá výhrady).

Registrácie záložných práv

Notárska komora vedie Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp).

V NCRzp sa registrujú záložné práva, pokiaľ sa neregistrujú v inom registri. Medzi iné registre patria: obchodný register (záložné právo na obchodný podiel), kataster nehnuteľností (záložné právo na nehnuteľnosti), centrálny depozitár cenných papierov (záložné právo na cenné papiere),
register lodí a plavidiel (záložné právo k lodiam a plavidlám).

Záložné právo možno zriadiť písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorý vedie Notárska komora SR.

Účastník podáva žiadosť o registráciu. Túto žiadosť Vám vyhotovíme a na jej podklade bezodkladne zaregistrujeme záložné právo.

K registrácii záložného práva je potrebné predložiť:

 1. platný občiansky preukaz
 2. záložnú zmluvu
 3. úverovú, príp. iný typ zmluvy.

Ak nám zašlete podklady mailom (záložná zmluva, príp. úverová zmluva), všetky úkony si pripravíme vopred a samotný podpis žiadosti a registrácia záložného práva bude trvať len pár minút

Ak ste v banke alebo inej inštitúcii, požiadajte, aby nám poslali podklady mailom, a kým dorazíte na náš úrad, všetko budete mať pripravené k podpisu.

NCRzp obsahuje:

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložcu,

– dátum a čas registrácie záložného práva,

– určenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, dátum jej splatnosti, ak je určený, a určenie jej hodnoty; ak hodnota zabezpečenej pohľadávky nie je pri zriadení záložného práva určená, najvyššia hodnota istiny, do ktorej je pohľadávka zabezpečená,

– určenie zálohu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, na ktorú sa záložné právo vzťahuje; určenie, že zálohom je podnik alebo jeho časť, ak je záložné právo zriadené na podnik v celku alebo na jeho časť,

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného dlžníka, ak osoba záložného dlžníka nie je totožná s osobou záložcu,

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného veriteľa alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za záložného veriteľa; ak sa zapisuje osoba oprávnená konať za záložného veriteľa, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť,

– začiatok výkonu záložného práva,

– výmaz záložného práva,

– určenie notára, ktorý zápis vykonal.

Osoba, ktorá podáva žiadosť o registráciu záložného práva, je povinná poskytnúť notárovi všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do registra záložných práv.
Každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je.

Úschovy

V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:

 • závet,
 • inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),
 • peniaze.

Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal podľa

 • príkazu zložiteľa alebo
 • dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom.

Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal podľa

 • príkazu zložiteľa,
 • dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo 
 • osobitného predpisu (napr. ustanovenie § 151ma odsek 5 Občianskeho zákonníka, § 14 a 32 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách)

Vydávanie výpisov z Obchodného registra Slovenskej republiky

Na žiadosť účastníka notár alebo ním poverený zamestnanec vydáva výpisy z obchodného registra Slovenskej republiky, a to z obchodného registra ktoréhokoľvek súdu v Slovenskej republike. Požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra môže ktokoľvek, keďže sa jedná verejný register.

Výpisy z obchodného registra vydávame na počkanie!