Notár pôsobí v konaní o dedičstve ako súdom poverený komisár na vykonanie jednotlivých úkonov o dedičstve. Dedičské konanie je súdnym konaním, notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, dedičia  preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo. Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a), c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b).