INÉ SLUŽBY

Kliknite na niektorú z možností a zistite viac.

Vydávanie výpisov z Obchodného registra Slovenskej republiky

Na žiadosť účastníka notár alebo ním poverený zamestnanec vydáva výpisy z obchodného registra Slovenskej republiky, a to z obchodného registra ktoréhokoľvek súdu v Slovenskej republike. Požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra môže ktokoľvek, keďže sa jedná verejný register.

Výpisy z obchodného registra vydávame na počkanie!

Uloženie listiny do NCRls a vydanie listiny z NCRls

Notár na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby zabezpečí uloženie prvopisu listiny v elektronickej podobe v registri listín. Do notárskeho centrálneho registra listín je možné uložiť iba originál listiny. Uvedenú listinu následne možno vydať okamžite kdekoľvek – u ktoréhokoľvek notára na území Slovenskej republiky vo forme osvedčeného odpisu (overenej kópie).

Registrácie pre 2 %

Registrácia sa vykonáva každý rok v období od 1. septembra do 15. decembra.

Organizácia musela vzniknúť v roku, ktorý predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku, v ktorom sa organizácia registruje, aby sa mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% (teda organizácie, ktoré vznikli v tomto roku ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

Štatutárny zástupca organizácie alebo ním splnomocnená osoba pre tento úkon pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

– rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, 

– Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti organizácie
– potvrdenie zo Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná organizácia  nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti
– potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od každej poisťovne, kde sú zamestnanci organizácie poistení. Ak organizácia nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

– potvrdenie banky o vedení účtu danej organizácie nie staršie ako 30 dní, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v tomto roku získali z 2% viac ako 33.000,- €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. 

V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

Dražby

Na žiadosť oprávnenej osoby notár zabezpečí registráciu zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a žiadateľovi vydá o tom potvrdenie.

Notárska komora vedie Notársky centrálny register dražieb, ktorý obsahuje zoznam vyhlásených dražieb, ktorý musí obsahovať najmä:

  • predmet dražby, 
  • dražobníka,
  • navrhovateľa dražby,
  • miesto a čas konania dražby.

Ak ide o dražbu bytu, domu alebo inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 €, priebeh dražby musí byť osvedčený notárskou zápisnicou.

V prípade záujmu sa objednajte na registráciu údajov o dobrovoľnej dražbe, prípadne pre osvedčenie priebehu a výsledku dražby telefonicky alebo osobne priamo na notárskom úrade.

Osvedčovanie právne významných skutočností

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. 

Vydáva najmä osvedčenia:

a) o správnosti odpisu alebo fotokópie (ďalej len „odpis“) listiny (vidimácia),

b) o pravosti podpisu na listine (legalizácia),

c) o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,

d) o protestácii zmeniek,

e) o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,

f) o tom, že je niekto nažive,

g) o vyhlásení o vydržaní,

h) o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,

i) o iných skutočnostiach.