RADI VÁS PRIVÍTAME A PORADÍME VÁM

Od 1.5.2020 sa mení sídlo notárskeho úradu. Staronová adresa je Hlavná 40, Košice (Vitézov dvor)

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

JUDr. Pavol Dorič, PhD.
Notársky úrad
Hlavná 40, (Vitézov dvor)
040 01 Košice
tel./fax: +421 55/622 04 36
mobil: +421 919 192 685
e-mail: pavol.doric@notar.sk

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 8:00 – 16:30
Utorok 8:00 – 16:30
Streda 8:00 – 16:30
Štvrtok 8:00 – 16:30
Piatok 8:00 – 16:30

* Mimo pracovnej doby dohodou.

SLUŽBY

Kliknite na niektorú z možností a zistite viac.

OVEROVANIE

OBČAN

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

KONANIE O DEDIČSTVE

INÉ SLUŽBY

SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ

Cenník

NOTÁR JE…

verejný činiteľ, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Výkon notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

orgánom verejnej moci, ktorého štát poveril spisovaním listín, ktoré svojou povahou majú dôkaznú silu väčšiu, ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty.  Notár spisuje notárske listiny a vykonáva jednotlivé úkony notárskej činnosti v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a zároveň  v súlade s Etickým kódexom notára.

garantom nestrannosti, pomáha predchádzať sporom. Vystupuje v pozícii arbitra medzi stranami pri uzatváraní dohôd, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty v zmluvných vzťahoch.

zároveň poradcom rodiny, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva a iných práv k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach ako aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania. Je povinný postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou.
Notár je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci.

PROFESIONALITA
ÚSTRETOVOSŤ
FLEXIBILITA